تروماستم استپلر سیم پروتکشن (Traumastem Stapler Seam Protection)

 

 

 

تروماستم استپلر سیم پروتکشن (Traumastem Stapler Seam Protection)
( محافظت بافت در محل استفاده از استپلر )
این تروماستم علاوه بر خاصیت هموستاتیک مؤثر و خاصیت آنتی باکتریال ( گرم مثبت و گرم منفی ) به عنوان وسیله ای برای محکم نمودن بخیه های بافتی نیز به کار می رود ( همراه با استپلر ) .
این مدل تروماستم فقط همراه استپلر خطی و اندو استپلر کاربرد دارد. از این محصول به خصوص در جلوگیری از نشت هوا
( Air Leak ) در جراحی ریه و در رزکشن ریه می توان استفاده کرد.