Percutaneous glue embolization of arteriovenous fistula of in situ saphenous vein bypass graft: Case report and literature review

اهداف :

فیستول شریانی – وریدی (AVF) بای پس ورید صافن  (in situ) را می توان  از طریق جراحی و یا  آمبولیزاسیون اندووسکولار به وسیله کویل مدیریت کرد. عوارض مرتبط با برش جراحی برای بستن شاخه های جانبی می توان از طریق لیگاتور انتخابی ورید و برشهای کوچک منقطع به حداقل رساند ، اما روشهای اندوواسکولار وقت گیر هستند و محدود به اندازه ورید می باشند.

در این گزارش موردی، به توصیف تزریق مستقیم چسب از طریق پوست به کمک بالون هدایت شونده به وسیله اولتراسوند به عنوان یک استراتژی درمانی جایگزین برای بستن AVF می پردازیم.

روش ها:

ما یک بیمار مبتلا به AVF با تاخیر را در یک بای پس رگ صافن فمور- پوپلیتئال تحت درمان قرار دادیم .بیمار ۴ سال پس از ایجاد بای پس اولیه به جهت عود ایسکمی مزمن تهدید کننده اندام (CTLI) مورد توجه ما قرار گرفت.

سونوگرافی و توموگرافی آنژیوگرافی کامپیوتری (CTA) یک پیوند پشت سرهم دوتایی با تنگی قابل توجه در زیر AVF مرتبط به سیسیتم وریدی عمقی نشان داد. درمان شامل آنژیوپلاستی از طریق پوست و بای پس استنوزیس و بستن همزمان AVF از طریق تزریق چسب با هدایت اولتراسوند بود.

نتایج:

ما با موفقیت تنگی بای پس را بوسیله آنژیوپلاستی اندوسکولار را بوسیله بالون مرتفع کرده، وآمبولیزاسیون فیستول را با هدایت اولترا سوند با  سیانو آکریلات GLUBRAN2 انجام دادیم.آنژیوگرافی پس از بازشدن مسیر بای پس، عدم وجود تنگی  ، عدم استنوزیس باقی مانده وبسته شدن کاملAVF را نشان داد.نتایج به وسیله اولتراسوند تایید شد.

نتیجه گیری:

آمبولیزاسیون از طریق پوست با استفاده از چسب سیانو آکریلات GLUBRAN2 تکنیک وکمتر تهاجمی برای بستن AVF باشدو مشخصا به منظور پیوند صافن(in situ) درمحل یا انجام revascularization درون عروقی نیاز به  برش های پوستی را کاهش میدهد.