The safety and efficacy of Glubran 2 as biliostatic agent in liver resection

Biloma مجموعه محصور شده از صفرا در خارج از درخت صفراوی است که به طور غالب از فیستول صفراوی یاتروژنیک ویا نشت صفرا ناشی می شود که هر دو از مهمترین عوارض جراحی خارج کردن کبد هستند.

در این مقاله تلاش شده است تامطالعه ای با هدف ممانعت از تشکیل یا کاهش میزان بیلوما یا فیستول صفراوی با به کارگیری چسب جراحی سیانواکریلات گلوبرن ۲ در ناحیه برداشت کبد صورت گیرد .نتیجه این مطالعه این امکان را فرآهم می آورد که تصدیق کنیم استفاده از گلوبرن۲ به عنوان یک عامل بیلیوستاتیک  پس از برداشت کبد در ممانعت از عارضه نشت صفرا و تشکیل بیلوما موثر بوده و استفاده ازآن صراحتا ایمن و طی جراحی کبد امکان پذیر است